REGULAMIN PORZĄDKOWY
ALLA SALUTE REHABILITACJA TOMASZ RYBKIEWICZ

 

§1. Podstawy prawne funkcjonowania

1.ALLA SALUTE REHABILITACJA TOMASZ RYBKIEWICZ
działa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej ALLA SALUTE REHABILITACJA TOMASZ RYBKIEWICZ z siedzibą ul. Libelta 11, 86-300 Grudziądz. NIP:876-196-79-32, REGON: 871535896

2.ALLA SALUTE REHABILITACJA TOMASZ RYBKIEWICZ
jest prywatnym gabinetem fizjoterapeutycznym utworzonym ze środków własnych firmy.

 

§2. Postanowienia ogólne

Regulamin porządkowy ALLA SALUTE REHABILITACJA TOMASZ RYBKIEWICZ określa w szczególności:

podstawy prawne funkcjonowania Gabinetu
przebieg procesu udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych
organizację Gabinetu
zasady rejestracji pacjentów i płatności za usługi
prawa i obowiązki pacjenta

§3. Przebieg procesu udzielania świadczeń

1. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

2. Fizjoterapeuta ma prawo odmówić wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań do terapii.

3. Pacjent  lub jego prawny opiekun  wyraża zgodę na proponowane zabiegi jeśli nie posiada skierowania od lekarza poprzez umówienie i opłacenie wizyty.

4. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać od pacjenta przedłożenia wyników odpowiednich badań, jak również przeprowadzenia badań dodatkowych.

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do konsultacji na temat stanu pacjenta z lekarzem kierującym bądz innymi specjalistami.

6. Gabinet w uzasadnionych przypadkach oraz na życzenie pacjenta prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

7.   Gabinet może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta

8. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej gabinet udziela również świadczeń w domu pacjenta  w sposób ustalony indywidualnie z pacjentem

9. Gabinet jest podmiotem pośredniczącym w udzielaniu świadczeń przez lekarzy specjalistów i terapeutów i nie ponosi odpowiedzialności za ich usługi lecznicze i zalecenia.

10. Gabinet nie jest podmiotem uczestniczącym w rozliczeniu finansowym między lekarzami specjalistami i terapeutami a usługobiorcą, w związku z powyższym nie będzie rozpatrywał reklamacji ani uczestniczył w kwestiach spornych pomiędzy nimi.

11. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinecie.

12. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za osoby i ich niewłaściwe zachowanie mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Gabinetu.

 

§4. Organizacja Gabinetu

1.  Gabinet czynny jest w godzinach podanych na stronnie www.AllaSalute.pl
2. Gabinet zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie www.AllaSalute.pl

 

§5. Rejestracja pacjentów i płatność za usług

1. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)                                                                                           
 

2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro ​

 

3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. : online, osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie,lub telefonicznie  wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.

4. Usługi będą udzielane w  ustalonym terminie.

5. Dzień w którym klient dokonał rezerwacji terminu wizyty w systemie online przez stronę www.allasalute.pl lub dokonał przelew bankowy na konto jak i wykupił wizytę osobiście jest uznawany za datę zawarcia umowy wraz z akceptacją regulaminu gabinetu Alla Salute na świadczenie usług medycznych pomiędzy klientem a Alla Salute Rehabilitacja Tomasz Rybkiewicz

6. Przed umówieniem wizyty telefonicznie w sposób określony w punkcie 3 § 5 Regulaminu należy uiścić opłatę przelewem na konto 27 1090 1678 0000 0001 3164 8486 WBK oddz. Grudziądz.                                                                 

a) w tytule przelewu proszę podać Imię i Nazwisko oraz pesel pacjenta

b) Pacjent/klient zobowiązany jest zarejestrować się poprzez stronę www.allasalute.pl celem wypełnienia formularza osobowego.

c) Po zaksięgowaniu wpłaty terapeuta Alla Salute skontaktuje się telefonicznie z klientem celem ustalenia wizyty

6.1. Klient rezerwujący wizytę osobiście lub przez osobę trzecią opłaca ją w chwili rezerwacji gotówką.

7.  W przypadku rejestracji online klient zostanie automatycznie przekierowany do systemu płatności DOTPAY w celu zapłaty za wizytę. Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona lub tranzakcja zostanie przerwana wizyta będzie anulowana.

 

8. W ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy, klient ma prawo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty w całości. Po upływie w/w terminu kwota nie podlega zwrotowi.

9. Po upływie trzech dni roboczych liczonych od daty zawarcia umowy klient nie ma możliwosci zmiany terminu wizyty.

10. Alla Salute Rehabilitacja Tomasz Rybkiewicz w szczególnych przypadkach takich jak: choroba, pobyt w szpitalu ( potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) dopuszcza możliwość przesunięcia terminu wizyty przez klienta, jeżeli klient poinformuje o zaistniałym fakcie minimum 3 dni wcześniej liczonych od daty  terminu wizyty. 

11. Alla Salute Rehabilitacja Tomasz Rybkiewcz zastrzega sobie możliwość odwołania wizyty z wyprzedeniem minimum 3 dni w szcególnych przypadkach. W takiej sytuacji klient będzie miał prawo do zwrotu pieniędzy za wizytę lub możliwość wyboru innego wolnego terminu.

12.  Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie trzech dni roboczych liczonych od daty odwołania wizyty na kartę lub  konto z którego opłacono wizytę, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zastrzega się wydłużenie terminu zwrotu pieniędzy, jeżeli odwołanie terminu nastąpiłoby w okresie w którym gabinet będzie nieczynny, w tym przypadku termin zwrotu będzie ustalony indywidualnie z pacjentem lub jego prawnym opiekunem.

                      

 

§6. Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług fizjoterapeutycznych pacjent ma prawo do:
a/ poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania
b/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
c/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
d/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
e/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.


2. Do obowiązków pacjenta należy:
a/ przestrzegania zasad higieny osobistej,
b/ posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów ( szczególnie w sezonie jesienno-zimowym)
c/ przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty
d/ poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do fizjoterapii,
e/ przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie gabinetu
f/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa i p-poż
3. Wszystkich korzystających z usług Gabinetu i przebywających na jego terenie obowiązuje niniejszy Regulamin. Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Reklamacje można składać pisemnie na adres Alla Salute Rehabilitacja Tomasz Rybkiewicz, ul. Libelta 11, 86-300 Grudziądz. Wszelkie reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia. Klient otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną przez siebie reklamacje na piśmie na wskazany adres.

 

§7. Przepisy końcowe


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022r